Cổng thông tin không gian một cửa - SDI Tây Bắc
Lớp Dữ Liệu:
Điều kiện Thuộc Tính:
Điều kiện Không Gian:
Tìm Kiếm


Chức năng phóng to bản đồ
Xem toàn bản đồ
Chức năng thu nhỏ bản đồ
Chức năng xem bản đồ tại thời điểm trước
Chức năng xem bản đồ tại thời điểm sau
Chức năng Xem thông tin đối tượng trên bản đồ
Chức năng bỏ làm mới bản đồ
Chức năng đóng / mở bảng điều khiển
Gửi yêu cầu đến người quản trị
Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
(+84) 438.585.097 | (+84) 912.147.574
(+84) 438.583.061
[email protected]
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm FIMO
(+84) 437.549.727 | (+84) 904.372.338
(+84) 437.549.727
[email protected]
Nhà E3 Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đề tài KHCN-TB.01C/13-18: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
1. Mục tiêu dài hạn:
Xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tích hợp liên ngành tạo thêm giá trị gia tăng nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng và điều chỉnh chủ trương, chiến lược, chính sách, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ngành và phát triển bền vững (PTBV) của vùng và các địa phương trong vùng Tây Bắc.
2. Mục tiêu ngắn hạn:
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) nền, tích hợp liên ngành từ thông tin, dữ liệu hiện có, phục vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng, điều chỉnh chủ trương, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý kinh tế -xã hội (KTXH) ngành và phát triển bền vững (PTBV) của vùng và các địa phương trong vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020.
3. Nội dung:
- Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn về điều tra, xây dựng, chuẩn hóa, quản lý, khai thác, cập nhật phục vụ xây dựng hệ thống CSDL nền, tích hợp liên ngành vùng Tây Bắc.
- Thiết kế kiến trúc cổng thông tin không gian một cửa.
- Xây dựng các lớp cơ sở dữ liệu tích hợp.
- Triển khai, lưu trữ, vận hành cơ sở dữ liệu.
- Đề xuất các nội dung cần điều tra, nghiên cứu bổ sung.
- Nghiên cứu đánh giá tiềm năng phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
4. Sản phẩm:
- Hệ thống CSDL liên ngành vùng Tây Bắc bao gồm thông tin, dữ liệu hiện có trong 15 lĩnh vực của 14 tỉnh vùng Tây Bắc (15 lĩnh vực bao gồm: điều kiện tự nhiên, tài nguyên, đa dạng sinh học, môi trường, tai biến, cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, dân cư, dân tộc, nguồn nhân lực và phát triển bền vững).
- Hệ thống tự động sinh báo cáo phục vụ xây dựng, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch kinh tế xã hội các tỉnh và toàn vùng Tây Bắc.
- Hệ thống tự động sinh báo cáo về các chỉ số phát triển bền vững của các tỉnh và toàn vùng Tây Bắc.
- Các công cụ phân tích nâng cao.